0
SYNERRY
Banner

Web Policy

Hero

บททั่วไป

เมื่อท่านเข้าชมและใช้​บริการส่วนใดของ www.synerry.com (“เว็บไซต์นี้") ถือว่าท่านได้ยอมรับนโยบายการให้บริการเว็บไซต์ที่กำหนดดังต่อไปนี้ และที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะ ในการนี้ ท่านพึงทราบว่านโยบายการให้บริการเว็บไซต์ ที่กำหนดไว้นี้ อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกแสดงอยู่บนหน้านี้และเมื่อท่านได้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือว่าท่านตกลงยอมรับนโยบายการให้บริการเว็บไซต์ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์นี้มีบริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ ข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เช่น โลโก้ เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ ข้อความ รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง กราฟฟิค หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา") เป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่ว่าจะจดทะเบียนแล้วหรือไม่ โดยบริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าของ มีสิทธิ หรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้น การนำชื่อหน่วยงาน โลโก้ หรือเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของลบริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ผู้ใช้งานจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดก่อนดำเนินการ ยกเว้นกรณีที่ชื่อหน่วยงาน โลโก้ หรือเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของบริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารหรือชุดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ และเป็นการนำไปใช้ตามสภาพที่ได้รับ (“as is" basis)

เงื่อนไขการใช้

บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดให้มีเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลข่าวสารและเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการเท่านั้น เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลทั่วไป ท่านสามารถใช้ จัดพิมพ์ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่เป็นการปรับเปลี่ยนสาระของเนื้อหาให้สื่อความหมายผิดไปจากเดิม และปฏิบัติตามนโยบายการให้บริการเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งข้อจำกัดเฉพาะเจาะจงอย่างอื่นที่อาจกำหนดไว้สำหรับเนื้อหาบางประเภทตามที่ระบุในหน้าที่แสดงเนื้อหานั้น

ข้อสงวนและข้อจำกัดความรับผิด

เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอตามสภาพที่ได้รับ (“as is" basis) บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด การแปลเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการเว็บไซต์นี้เท่านั้น ในกรณีที่เนื้อหาภาษาไทยและเนื้อหาภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกัน ให้ใช้เนื้อหาภาษาไทยในการอ้างอิง นอกจากนี้ การแสดงเนื้อหาประกาศฉบับประมวลบนเว็บไซต์นี้ เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการเว็บไซต์นี้เท่านั้น โปรดทราบว่าเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ คณะกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลใด ๆ ในความสูญหาย หรือเสียหาย ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึง การที่เนื้อหานั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเวลา ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความขัดข้องของระบบสื่อสาร

สิทธิในการเข้าถึง

บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตใดโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น นอกจากนี้ บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ยังสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใด ๆ ก็ได้

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

การเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น และไม่มีอำนาจควบคุม ไม่อาจรับรอง ยืนยัน ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น นอกจากนี้ เนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้น ผู้ใช้จะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์ บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เว็บไซต์อื่นสามารถเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ โดยต้องไม่เป็นไปในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่า บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนเว็บไซต์ดังกล่าว หรืออาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมใช้เว็บไซต์เหล่านั้น ทั้งนี้ บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สงวนสิทธิในการยกเลิกการเชื่อมโยงใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้อยู่ภาย​ใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

งานบริการอื่นๆ ของเรา