0
SYNERRY

Meeting Room

เป็นระบบย่อยของ Jigsaw Office Platform ระบบโปรแกรมบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ (E-Office Automation) ในรูปแบบของ Web Based & Mobile Applications

การพัฒนาปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งจะทำให้เราสามารถพัฒนา ออกแบบ
และปรับแต่งระบบโปรแกรมให้สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้ได้

ระยะเวลาในการพัฒนาเบื้องต้น
2-3 เดือน
งบประมาณเริ่มต้นในการพัฒนา
X ล้านบาท ตามรายละเอียดของงาน
พัฒนาโดยใช้ Node.js, REACT,
RESTFUL API
 • รองรับการสร้างห้องประชุมได้ไม่จำกัดจำนวน และกำหนดผู้ดูแล ผู้ที่จะทำการอนุมัติการจองได้
 • ระบบต้องสามารถแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนห้องประชุม และจำนวนอุปกรณ์ที่มีให้จอง ได้ไม่จำกัดจำนวน
 • สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูล ขนาดห้อง จำนวนที่นั่ง จำนวน อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องประชุม ภาพห้องประชุม

แสดงวัน เวลา ว่าง หรือ
ไม่ว่าง ของห้องประชุม แต่ละห้องได้

 • ทั้งแบบ List รายการ และแบบ Calendar สามารถ เปิด ปิด ระบบให้จองซ้ำ หรือสำรองกรณีผู้จองหลักยกเลิก และสามารถติดต่อคนที่จองห้องไว้ก่อนได้ กรณีอยากเจรจาสอบถาม ต่อรอง กรณีที่เกิดการชนกันหรือต้องการใช้ห้องประชุมเวลานั้น (ระบบนี้เปิดปิดได้ตามต้องการ)
 • สามารถตั้งให้ส่งอีเมลแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าได้ก่อนถึงวัน และเวลาที่กำหนด
 • ระบบต้องสามารถเชื่อมโยงและแสดงผลในรูปแบบ Widget ไปยังหน้าจอหลัก โดยมีข้อมูลที่สามารถแสดงผลได้อย่างน้อย ดังนี้
 • ห้องประชุมที่ยังว่างวันนี้ สัปดาห์นี้
 • ห้องประชุมที่ถูกใช้มากที่สุดประจำ วัน สัปดาห์ เดือน ไตรมาส ปี

สามารถตรวจสอบสถานะ ห้องประชุมได้

 • ระบบสามารถตรวจสอบสถานะห้องประชุมและจองห้องประชุมได้จากวันที่ตาม ตารางปฏิทิน ตามวันเวลาที่ต้องการ หรือทำการตรวจสอบสถานะหรือจองห้องโดยใช้ห้องเป็นข้อกำหนด แล้วค่อยกำหนดวันที่
 • สามารถสร้างเรื่องเพื่อเสนอลัดวาระการประชุม โดยบันทึกรายละเอียดต่างๆ ของเรื่อง เช่น ชื่อเรื่อง หน่วยงานลำดับที่ เป็นต้น
 • สามารถแนบเอกสารประกอบวาระการประชุมด้วยการนำเข้า และการสแกนโดยตรงผ่านโปรแกรม

รวบรวมข้อมูลการประชุม

 • สามารถสร้างข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ และสามารถดึงข้อมูลจากงานบันทึก เรื่องประชุมเพื่อลดวาระการประชุม
 • สามารถรวบรวมข้อมูลการประชุม เช่น ชื่อเรื่อง หน่วยงาน และลำดับที่ เป็นต้น และเอกสารแนบชนิดต่างๆ ที่ได้จากการนำเข้า หรือสแกนเอกสาร โดยตรงผ่านระบบ
 • สามารถรองรับการลดทำเอกสารเพิ่มเติม เช่น มติที่ประชุม รายงานการ ประชุม เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมเรียกดูภายหลังได้

ระบบสืบค้นวาระการประชุม

 • สามารถสร้างวาระการประชุมประเภทต่าง ๆ เช่น วาระเรื่องที่แจ้งให้ที่ ประชุมทราบ วาระรับรองรายงานการประชุม วาระเรื่องสืบเนื่อง วาระเพื่อทราบ วาระเพื่อพิจารณา วาระอื่นๆ เป็นต้น และสามารถสร้างวาระย่อยในแต่ละวาระได้
 • สามารถแสดงสารบัญรายชื่อเรื่องวาระการประชุม เพื่อเลือกเข้าสู่ รายละเอียดของเรื่องแต่ละเรื่อง
 • สามารถสืบค้นเรื่องในวาระการประชุม จากรายละเอียดของเรื่อง เช่น ชื่อ เรื่อง หน่วยงาน วันที่ เป็นต้น
 • ข้อมูลวาระการประชุมที่จัดเสร็จแล้ว สามารถเรียกดูจากระบบสืบค้นวาระ การประชุมในห้องประชุมได้ทันที

การจองโสตทัศนูปกรณ์

 • ระบบสามารถกำหนดรายละเอียดการจองโสตทัศนูปกรณ์ที่ต้องการใช้ในห้องประชุม รวมถึงระบุจำนวนที่ต้องการใช้งาน พร้อมทั้งแจ้งความประสงค์ในการให้มีเจ้าหน้าที่อำนวย ความสะดวกในการควบคุมเครื่องหรืออุปกรณ์ต่างๆ
 • ระบบสามารถกำหนดรายละเอียดการจองเครื่องดื่ม อาหารว่างและอาหารหลัก สำหรับการจัดประชุม โดยสามารถระบุรายการอาหารและจำนวนที่ต้องการได้

สถานะการจองอุปกรณ์ ส่วนกลาง

 • ระบบสามารถตรวจสอบสถานะการจองอุปกรณ์ส่วนกลางได้จากวันที่ ตามตารางปฏิทิน ตามวันเวลาที่ต้องการ หรือ ทำการตรวจสอบสถานะหรือจองอุปกรณ์ส่วนกลาง โดยใช้ชื่ออุปกรณ์เป็นข้อกำหนดแล้วค่อยกำหนดวันที่
 • ระบบสามารถกำหนดและแสดงรายละเอียดการจองอุปกรณ์ส่วนกลาง ตามวันเวลาได้

งานบริการอื่นๆ ของเรา