0
SYNERRY

ระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ สำหรับหน่วยงานหรือองค์กร

ที่ต้องการเชื่อมต่อระบบการให้บริการลูกค้า จากเว็บไซต์เข้าสู่ระบบหลังบ้าน เพื่อใช้ใน การให้บริการลูกค้า ติดตาม ตรวจสอบ พร้อมระบบรายงานต่างๆ รองรับการทำงานผ่านระบบ Mobile Applications ช่วยให้สามารถกระจายงาน ไปยังแผนหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ง่าย

ตัวอย่างคุณสมบัติของระบบโปรแกรมบางส่วน

รองรับการใช้ Facebook/Gmail ในการ สมัครเข้าระบบ เพื่อใช้ในการ Login เข้า ติดตามปัญหาต่างๆ
มีช่องสำหรับค้นหา เพื่อใช้สำหรับค้นหา ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของ “องค์ความรู้ในระบบ รับเรื่องร้องเรียน"
สามารถจัดเก็บประวัติ การแจ้งเรื่องร้อง เรียนต่างๆ ของผู้ใช้ได้ โดยไม่ จำกัด จำนวน และระยะเวลา และเชื่อมต่อกับระบบ ข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน
สามารถตอบกลับหรือให้คำแนะนำ เจ้าหน้าที่ของกระทรวง สามารถตอบกลับ หรือให คำแนะนำ ผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนได้ อย่างง่าย ทั้งจาก Web Browser และ Mobile Application
สามารถสร้างสถานะต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และติดตามขั้นตอน การทำงาน

TICKET LIST

 • สามารถสร้างกลุ่มของหมวดหมู่หรือเรื่องร้องเรียนได้แบบไม่จำกัด ทั้งไม่จำกัดจำนวนหมวดหมู่ และระดับชั้นของหมวดหมู่
 • สามารถสร้างหน่วยงานที่ดูแล และรายชื่อผู้รับผิดชอบ พร้อมข้อมูล รายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารและจัดการระบบต่างๆ อาทิเช่น เบอร์ติดต่อ อีเมล์ เป็นต้น
 • สามารถเชื่อมหมวดหมู่หรือกลุ่มหัวข้อของ กลุ่มหรือหัวข้อของการรับเรื่องร้องเรียน เข้ากับระบบฐานข้อมูลรายชื่อ ผู้ดูและและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • สามารถสร้างหมายเลข Ticket ID เพื่อใช้ในการอ้างอิงและติดตาม หรือเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้โดยอัตโนมัติ โดยระหัสหรือ Ticket ID ที่สร้างจะต้องสามารถบอกได้ว่า เป็นข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนใน วัน เดือน ปี และหมวดหมู่ไหนได้
 • ใช้ Ticket ID เพื่อใช้ในการติดตาม ปัญหาต่างๆ จากระบบได้อย่างง่าย ผู้รับเรื่องร้องเรียน สามารถ Login เข้ามาดูสถานะ ของเรื่องที่ได้แจ้ง เพื่อติดตาม

OPEN TICKET

 • รองรับการแจ้งปัญหา หรือติดตามเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านอุปกรณ์มือถือ คอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และง่ายยิ่งขึ้น
 • ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงาน เพื่อตอบสนอง และติดตามปัญหาต่างๆ ที่รับเรื่องเข้ามาได้จากทุกที่ทุกเวลาและจากทุกอุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

TICKET DETAIL

 • สามารถ invite คนที่เกี่ยวข้องกับงานหรือปัญหาเข้ามาได้ โดยจะต้องเป็นอีเมล์หรือ Domain เดียวกันกับองค์กรเท่านั้น หรือรายชื่อของคนที่มีหน้าที่ในการให้บริการที่มีอยู่แล้วในระบบเดิม
 • สามารถทำการเก็บข้อมูลที่มีการ ถาม ตอบ หรือให้บริการช่วยเหลือต่างๆกับผู้ที่แจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามา เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวเข้าเก็บในระบบฐานข้อมูลในส่วนของ Knowledge Directory เพื่อนำข้อมูลที่มีการตอบบ่อยๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะคล้ายกันได้
 • รองรับการกำหนดคำ หรือวลี สำหรับเพื่อใช้ในการค้นหา รวมถึงการเพิ่ม Tag เพื่อใช้ในการค้นหาและจัดกลุ่มหรือชนิดของข้อมูลประเภทเดียวกันได้
 • เชื่อมต่อระบบ Knowledge Directory สามารถสร้าง เพิ่ม ลบ แก้ไข จัดลำดับ หมวดหมู่ รวมถึงมีการจัดเก็บสถิติดของข้อมูลที่อยู่ใน Knowledge Directory ว่ามีการนำไปใช้ซ้ำมากน้อยแค่ไหน

TICKET BOARD

 • เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลสามารถ ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงสถานะของปัญหาที่ได้รับแจ้งได้ตามต้องการ และทุกการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลต่างๆ
 • ระบบจะมีการสอบถามมายังผู้ใช้ว่าต้องการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือปัญหาดังกล่าวรับทราบหรือไม่ ซึ่งกรณีถ้ายืนยัน ระบบจะทำการ Notify/Alert หรือส่งอีเมล์แจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ ทันที
 • รองรับการเข้ามาตอบกลับหรือแก้ไขปัญหา หลังจากคนที่เกียวข้องได้รับ Notify/ Alert ได้อย่างง่าย โดยหลังจากคลิ๊กที่ Notify ระบบจะนำผู้ใช้งานไปยังหน้าจอของหัวข้อเรื่องนั้นๆ ทันที
 • สามารถ ส่งต่อปัญหา ไปยังแผนกหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายทั้งการแจ้งผ่านระบบ Notify หรือ ส่งอีเมล์แจ้ง
 • ระบบจะต้องทำการติดตามและตรวจสอบจำนวนวันของแต่ละขั้นตอน เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลรายงานว่าแต่ละขั้นตอนที่สร้างหรือกำหนดไว้นั้นใช้เวลามากน้อยแค่ไหน

Support Team

 • รองรับ การสร้างระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานชี้วัดประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อปัญหาและการให้บริการแต่ละขั้นตอนได้
 • เชื่อมต่อกับระบบการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อเชื่อมต่อกับแต่ละปัญหา กรณีมีการปิดเรื่องร้องเรียน
 • เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการสามารถส่งแบบสอบถามเพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถประเมินความพึงพอใจกลับมายังระบบกลางได้

Knowledge
Directory

 • ข้อมูลที่ลูกค้าตอบกลับจะต้องสามารถนำไป แสดงผลในหน้ารายงานเพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานทั้งแบบรายบุคคลและรายงานโดยรวมของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
 • เชื่อมกับโปรแกรมการประเมินคะแนนให้กับผู้ที่แก้ไขปัญหา เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปแสดงผลในรายงานทั้งแบบรายบุคคลและรายงานโดยรวม
 • รายงานจำนวนปัญหา และกราฟแนวโน้ม แต่ละกลุ่ม และภาพรวมของทุกกลุ่ม ตามช่วงระยะเวลาที่ต้องการ
 • รายงานจำนวนกลุ่มของข้อมูล และจำนวนของข้อมูล ที่อยู่ภายในระบบในรูปแบบกราฟข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงแนวโน้ม ตามช่วงระยะเวลาที่ต้องการได้

DASH BOARD

 • User Interface ที่มีลักษณะคล้าย Social Networking ชั้นนำ เพื่ออาศัยประสบการณ์ในการใช้งานของผู้ใช้ ที่คุ้นเลยกับการใช้งาน Social Media อยู่แล้ว ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจระบบการใช้งานได้ง่ายขึ้น
 • แสดงข้อมูลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้คนนั้นๆ เพื่อลดปริมาณข้อมูลที่มากเกินไปสำหรับผู้ใช้ ดึงเฉพาะข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้คนนั้นๆ มาแสดงผลยังหน้าจอหลัก
 • รองรับการปรับแต่ง Widget จากระบบต่างๆ เพื่อดึงข้อมูลที่ต้องการใช้หรือใช้บ่อยมารวมในหน้าจอหลักหน้าจอเดียว
 • รองรับการแชร์ข้อมูลไปยังเรื่องร่วมงาน หรือ Comment กด Like และมี Emoticon ขององค์กร เพื่อสร้างสีสันการสื่อสารภายในองค์กร
 • เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ที่ต้องการส่งข้อมูลมาแสดงผลยังหน้าจอ Wall ผ่านทาง API (Appication Interface Protocal)

งานบริการอื่นๆ ของเรา