Synerry
0
SYNERRY

เพราะการพัฒนาคน

คือการพัฒนาความรู้

และในโลกยุคใหม่ที่เราสามารถ เรียนรู้ จากทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และนี่คือ E-Learning Services

รับออกแบบและวางโครงสร้างระบบ

E-Learning

ด้วยเครื่องมือ เทคโนโลยี และเทคนิค แนวคิดใหม่ๆ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การออกแบบ UX (User Experience) ที่น่าใช้ และ UI (User Interface) ที่ดูทันสมัย รวมถึงการสร้างและพัฒนาระบบ
E-Learning ให้รองรับมาตรฐาน SCORM และ TIN CAN ซึ่งเป็น xAPI มาตรฐานใหม่ๆ ของระบบ E-Learning

รองรับทั้ง SCORM กับ xAPI กับ TINCAN

ทำไมต้อง TIN CAN ?

เพราะ TIN CAN หรือที่เรียกกกันว่า xAPI (Next Generation SCORM) ได้มีการเพิ่มฟังก์ชั่นและความสามารถของระบบหลายอย่างที่มากกว่า SCORM เช่น ระบบการรักษาความปลอดภัย ความง่ายและสะดวกในการใช้งาน รวมถึงการสนับสนุนการทำงานบนอุปกรณ์ ประเภท Mobile Tablet ต่างๆ ซึ่งมีการคาดหมายกันว่า TIN CAN จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของระบบ E-Learning ในอนาคตนั่นเอง

** ข้อมูลจาก Google Trend แสดงถึงความต้องการ และแนวโน้มของ SCORM และ TIN CAN

เราสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ระบบงาน
(System Analysis)
รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ
(Requirement Collection and Analysis)
จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ระบบบริหารและจัดการสมาชิก

 • มีระบบแจ้งเตือนหรือสัญลักษณ์เพื่อแจ้งเตือน สมาชิกที่มีการลงทะเบียนเรียนซ้ำ ในรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตร
 • มีประวัติการรีวิวผู้สอน หรือให้ความเห็น
 • ระบบการบริหารจัดการผู้ใช้งานที่หลากหลายทางเลือกในการบริหารและจัดการควบคุมสิทธิการเข้าถึง การเรียน ต่างๆ
 • ระบบลงทะเบียน ทั้งแบบเปิดเพื่อสาธารณะ หรือต้องสมัครสมาชิกก่อนเรียน
 • ระบบสามารถรองรับการสร้างผู้ใช้ได้อย่างไม่จำกัด รวมถึงการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละส่วนได้ตามสิทธิที่ทางผู้ดูแลระบบเป็นผู้กำหนดไว้เท่านั้น
 • รองรับการเปิดรับสมัครสมาชิกออนไลน์ได้อย่างง่าย ทั้งโดยการกรอกแบบฟอร์มสมัคร หรือใช้ Facebook/Gmail ในการสมัครได้
 • มีการใช้เทคนิค Captcha ควบคู่กับการให้บริการที่จำเป็นต้องรับข้อมูลจากผู้ใช้บริการ
 • มีหน้าจอระบบสำหรับให้ผู้ดูแลบริหารและจัดการสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิก ตามรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรต่างๆ ได้อย่างง่าย
 • สามารถบริหารจัดการรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งาน (User Password Management) กำหนดรหัสผ่าน, การใช้งานรหัสผ่าน, และการเปลี่ยนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
 • มีการบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน (User Management) ต้องจัดให้มีการควบคุมและจำกัดสิทธิเพื่อเข้าถึงและใช้งานตามความเหมาะสม
 • กำหนดให้มีขั้นตอนทางปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (User Registration) และการตัดออกจากทะเบียนของผู้ใช้งานหรือกำหนดสถานะผู้ใช้งานเสมือนยกเลิกการใช้งาน เมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าว
 • มีระบบบันทึกประวัติการเรียนการสอน ของสมาชิกแต่ละคน โดยสามารถเลือกดูได้ทั้งแบบกลุ่มวิชา รายวิชาหรือหลักสูตรที่ เรียนไปแล้ว กำลังเรียน เรียนถึงไหน เรียนได้กี่เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น
 • สมาชิกสามารถดูข้อมูลผลการสอบหรือทดสอบต่างๆ ของตัวเอง รวมถึงการดูเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่จะต้องเรียนหรือทดสอบให้ครบได้

ระบบสำหรับผู้เรียน

 • สามารถดาวน์โหลดไฟล์เช่น เช่น Microsoft Office Adobe Acrobat PDF image mp3 Video Audio
 • สามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชา/หลักสูตร(Course)
 • แสดงรายละเอียดของแต่ละรายวิชา/หลักสูตร
 • ตรวจสอบเกรดแต่ละรายวิชา/หลักสูตร
 • ระบบสามารถแสดงรายละเอียดของผู้เรียน
 • สามารถใช้งานไฟล์วิดีโอ/ไฟล์แอนิเมชั่น/ไฟล์เสียง ผ่านระบบ
 • มีคู่มือการใช้ระบบออนไลน์
 • E-Learning
 • สามารถตรวจสอบผลคะแนนแบบฝึกหัด/ผลการสอบ
 • ตรวจสอบตารางเรียน
 • ตรวจสอบข่าวสารแต่ละรายวิชา/หลักสูตร
 • สามารถทำแบบฝึกหัดออนไลน์และทำข้อสอบออนไลน์
 • สามารถเลือกลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง
 • แสดงเนื้อหาการเรียน
 • มีทางลัดเข้าสู่เนื้อหา
 • มีระบบแจ้งเตือน (Alert) เมื่อมีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้น
 • ระบบสามารถแสดงความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียนได้ (Progressive)
 • มีการบันทึกข้อมูลการเข้าใช้ระบบและการเรียนได้

ระบบข่าวและประกาศต่างๆ

ระบบหน้าจอหลัก และเนื้อหา สามารถแสดงข้อมูลตามเนื้อหาของแต่ละวิชา และรูปแบบของการจัดหน้าจอที่สมดุลกันระหว่างเมนู รายการเลือกเนื้อหา ภาพประกอบ และน่าสนใจ โดยแบ่งจอภาพเป็นส่วนๆ ได้แก่ ส่วนแสดงหัวเรื่อง ส่วนแสดงเนื้อหาส่วนแสดงภาพประกอบ ส่วนควบคุมบทเรียน ส่วนตรวจสอบเนื้อหา ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น นาฬิกาแสดงเวลา เครื่องมือการค้นหา หมายเลขเฟรมลำดับเนื้อหา คะแนน เป็นต้น

หลักสูตรและระบบจัดการหลักสูตร

 • สามารถรับ/ส่งเมล์ถึงผู้เรียน
 • สามารถเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ (News) โดยผ่านสื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆ ที่ได้รับความนิยม
 • สามารถป้อนข้อมูลประกาศคะแนน
 • การสื่อสาร(Collaborative System) และระบบติดตามการเรียนการสอน (Course Tracking and Report)
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าใช้ระบบได้
 • สร้างตารางสอน
 • การพัฒนาเนื้อหาสาระ (Shareable Content Objects - SCOs)
 • สามารถอัพโหลด และดาวน์โหลดไฟล์ เช่น Microsoft Office Adobe Acrobat PDF image mp3 Video Audio
 • ระบบการจัดการเรียนการสอน (Learning Management Systems - LMS) จะช่วยให้ สามารถบริหารและจัดการหลักสูตรออนไลน์ได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การลงทะเบียนเรียน การเก็บคะแนนทดสอบ การให้การบ้าน รวมทั้งการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนทั้งหมดระบบการสร้าง เพิ่ม ลบ แก้ไข ปรับแต่งหลักสูตร สำหรับผู้เรียน
 • บทเรียน สามารถรองรับการนำข้อมูลเข้า ได้ทั้ง ข้อความหรือตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Still Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และภาพวิดีโอ(Video)
 • เพิ่ม/ลดรายวิชา/หลักสูตร (Course)
 • เพิ่ม/ลดรายละเอียดรายวิชา/หลักสูตร
 • สามารถคิดคะแนน/ใส่เกรดแต่ละวิชา/หลักสูตร
 • มีคู่มือการใช้ระบบออนไลน์
 • มีบันทึก จัดการ ตรวจสอบ และรายงานข้อมูลการเรียน
 • สามารถจัดการไฟล์วิดีโอ/ไฟล์แอนนิเมชั่น/ไฟล์เสียงลงในเนื้อหาบทเรียน
 • มีรูปแบบรายงาน(Pre-defined Report) ที่หลากหลายโดยใช้การแสดงผลแบบตารางกราฟวงกลม กราฟแท่ง กราฟเส้น และสามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ข้อความ(.CSV) หรืออยู่ในรูปแบบอื่นๆที่เป็นมาตรฐานได้

ระบบข้อสอบและ
การจัดการข้อสอบออนไลน์

รองรับการสร้างแบบทดสอบ ก่อนและหลังเรียน (Pre-Test/Post-Test) สำหรับแต่ละวิชา หรือหลักสูตร ตามความต้องการของผู้บริหารระบบ เพื่อใช้ในการประเมินศักยภาพ และประสิทธิภาพก่อนและหลังการเรียนรู้ของสมาชิกในระบบ

 • ตรวจสอบสถิติและความคืบหน้าด้านการเรียนของผู้เรียน
 • สามารถตรวจ ให้คำแนะนำ สร้างเฉลยได้
 • สามารถกำหนดวันเผยแพร่(Published date) และวันหมดอายุได้ (Expired date)
 • สามารถรองรับการส่งไฟล์ในฟอร์แมตต่างๆ เช่น .doc, .xls, .txt ได้
 • สามารถสร้างแบบฝึกหัดออนไลน์
 • สามารถสร้างคลังข้อสอบออนไลน์
 • ข้อกำหนดการทำแบบฝึกหัดออนไลน์
 • ข้อกำหนดการทำข้อสอบออนไลน์

ระบบค้นหา

ระบบคลังความรู้

ระบบ Career Path

 • สามารถสร้างตำแหน่งงานหรือตำแหน่งทางสายอาชีพ เชื่อมกับแผนกต่างๆ ในองค์กร รวมถึงสร้างและกำหนดเส้นทางสายอาชีพได้โดยไม่จำกัดตำแหน่ง หรือสายอาชีพ หรือระดับชั้น แบะสามารถสร้างเส้นทางการเรียนรู้ ให้กับแต่ละตำแหน่งงาน หรือสายอาชีพ ที่ต้องการพัฒนาทักษะหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานได้
 • รองรับการแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับ หน่วยสมรรถนะย่อยของแต่ละหัวข้อวิชาหรือสายอาชีพได้ โดยระบบจะต้องมีข้อมูลต่างๆ ดังนี้
 • กลุ่มสายงานตามตำแหน่งงานหรือหน้าที่หรือแผนกงาน
 • ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Prerequisite Skill & Knowledge)
 • ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
 • รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
 • อาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือเส้นทางสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง (Career Path)

ระบบการจัดการ
ใบประกาศนียบัตร

ระบบรายงาน

ระบบสำหรับ Administrator หรือผู้ดูแลระบบ

 • ระบบการบริหารและจัดการโครงสร้างกลุ่มการเรียนรู้
 • ระบบการบริหารและจัดการแม่แบบใบประกาศนียบัตร
 • ระบบการบริหารและจัดการหมวดหมู่หลักสูตร
 • ระบบการบริหารและจัดการผู้ใช้งาน
 • ระบบการบริหารและจัดการรายงาน
 • ระบบการบริหารและจัดการหลักสูตรตามสายงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
Security และอื่นๆ

 • เชื่อมกับระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) ที่สนับสนุนการทำงานแบบ Object-Relational Database Management System และสามารถทำ Basic Replication ข้อมูลระหว่าง database ได้
 • เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐
 • การเข้ารหัส (Encryption) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ในการสื่อสารหรือส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้ Secure Sockets Layer (SSL) หรือ Transport Layer Security (TLS) หรือ HTTPS
 • กำหนดอายุการใช้งานของ Password
 • กำหนดจำานวนครั้งในการใส่ Password ผิด
 • กำหนดการใช้ Password ซ้ำ
 • มีกฎบังคับในการกำหนด Password ของ user เพื่อป้องกันการคาดเดา password โดยผู้บุกรุก
 • ให้บริการร่วมกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แบบพกพา และแท็บเล็ต โดยสามารถใช้งานกับโปรแกรม Mobile Browser ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android
 • มีการตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input Validation) เพื่อป้องกันการโจมตีด้วยเทคนิค SQL Injection, Cross-site Scripting และ Buffer Overflow
 • มีระบบป้องกัน การเข้าสู่ระบบงาน (Login) ใน 1 ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันได้ หากมีการเข้าใช้งานพร้อมกัน ระบบต้องมีการแจ้งเตือนต่อผู้ใช้งานนั้นทันที
 • สนับสนุน Network Protocol แบบ TCP/IP, HTTP, FTP และ WebDAV ได้
 • รองรับการเก็บข้อมูลและแสดงผลได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • รองรับ web browser Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox ในเวอร์ชันล่าสุด
 • สามารถทำ Password Management ดังต่อไปนี้ได้บน Database Engine ที่นำเสนอ

งานบริการอื่นๆ ของเรา