Synerry
0
SYNERRY

ระบบแบบฟอร์มอิเล็คทรอนิกส์

ตามโยบายของการพยายาม ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การประสานงาน

Jigsaw E-Form คือแนวคิดการพัฒนาระบบ E-Form ที่มากกว่า E-Form ทั่วไป โดยการออกแบบให้ระบบโปรแกรมมีความยืดหยุ่นในการสร้างแบบฟอร์มแบบไม่จำกัด และกำหนดฟังก์ชั่น เงื่อนไขต่างๆ ตาม พ.ร.บ. หรือข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงการสร้างเอกสารแบบฟอร์มของทางราชการที่มีความซับซ้อน พร้อมรองรับการสร้าง Work Flow เพื่อกำหนดเส้นทางของเอกสาร เพื่อใช้ในการติดตามสถานะต่างๆ

คุณสมบัติของ

E-Form

ระยะเวลาในการพัฒนาเบื้องต้น
8-10 เดือน
งบประมาณเริ่มต้นในการพัมนา
5-12 ล้านบาท ตามรายละเอียด ของงาน
พัฒนาโดยใช้ Node.js, REACT, RESTFUL API, Microservices Architecture
 • สามารถกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการในแต่ละลำดับให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และแสดงสีแจ้งเตือนก่อนหมดเวลาดำเนินการ และเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนด
 • สามารถออกเลขที่หนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ ทั้งแบบอัตโนมัติและการจองเลขในระบบ รวมถึงแบบที่ให้เจ้าหน้าที่สารบรรณหรือธุรการเป็นผู้ออกเลขที่ให้ได้
 • สามารถแสดงข้อมูลให้กับผู้บริหารในการติดตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และผลการปฏิบัติงานที่รายงานผลและ/หรือสั่งการและลงนามบนเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในระบบได้
 • มี Template หรือแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) สำหรับการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด หรือใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เช่น บันทึกข้อความ หนังสือส่งภายนอก หนังสือคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ และหนังสือรับรอง เป็นต้น
 • มีเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในแบบพื้นฐานที่สามารถผูกหรือสร้างเส้นทางเดิน/ไหลเวียนเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Workflow) สำเร็จรูป
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบบสร้างขึ้น เป็นไปตามมาตรฐาน XML (Extensible Markup Language) ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลสำคัญของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในไฟล์ของ XML รวมทั้งสามารถแสดงผลข้อมูลผ่านหน้าจอเว็บบราวเซอร์และรองรับการตรวจสอบความถูกต้องหรือการแก้ไขเอกสารดังกล่าวหลังการลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถจัดเก็บข้อมูลเลขหนังสือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น ชื่อเอกสาร หน่วยงานผู้สร้าง/ผู้ส่ง หน่วยงานผู้รับ และวันที่สร้าง/ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสามารถระบุผู้รับปลายทางเอกสารที่ต้องการให้รับได้
 • สามารถจัดทำบันทึกโน้ต (Annotation) โดย สามารถบันทึกได้ ๒ แบบ คือ แบบส่วนรวม (Public Note) ที่ผู้สร้าง/ผู้ส่ง และ/หรือผู้รับที่อยู่ในเส้นทาง เดินเอกสารดังกล่าวสามารถเปิดอ่านโน้ตดังกล่าวได้ และแบบส่วนบุคคล (Private Note) ที่สามารถเปิดอ่านได้เฉพาะผู้ที่บันทึกโน้ตหรือบุคคลที่ผู้บันทึกโน้ตให้สิทธิ์ไว้เท่านั้น
 • สามารถป้อนข้อมูลหนังสือเวียนเข้าในระบบได้โดยตรง
 • มีระบบบันทึกข้อมูลว่ามีผู้ใช้งานคนใดได้เข้าดู เอกสาร/หนังสือเวียน และรับทราบแล้ว
 • รองรับการใช้งานพร้อมกันในการเรียกดู และบันทึกผล ในลักษณะ Concurrent user โดยไม่จำกัดจำนวน
 • สามารถค้นหาเอกสาร/หนังสือเวียนตามเงื่อนไข ต่าง ๆ ได้
 • สามารถแนบเอกสารหรือไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกประเภท
 • สามารถทำงานสัมพันธ์และต่อเนื่องกัน เช่น เมื่อลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์บนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างในระบบ ระบบต้องสามารถออกเลขหนังสือ และแสดงภาพลายมือชื่อ ชื่อผู้ ลงนาม ตำแหน่งและหน่วยงาน และออกรายงานทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ได้ รวมทั้งสามารถนําหนังสือดังกล่าวเข้าจัดเก็บในระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามหมวดหมู่ที่ต้องการได้
 • รองรับการยืนยันตัวบุคคลผู้อนุมัติลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) และเมื่อได้ลงนามอิเล็กทรอนิกส์บนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบต้องสามารถประมวลผลข้อมูล และปรับปรุงรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถกำหนดขั้นตอนการเดินเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Workflow Process) แบบที่มีผู้อนุมัติลงนามได้หลายระดับ และสามารถกำหนดสิทธิ หรือกำหนดตัวบุคคลที่สามารถลงนามเพื่อปฏิบัติงานแทน หรือรักษาการแทนได้
 • สามารถตั้งเงื่อนไขหรือสิทธิ์ในการรับ/อ่าน เอกสาร/หนังสือเวียน หรือการปรับสถานะ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งได้ โดยแสดงผลในระบบติดตามเอกสาร
 • กรณีเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ระบุเส้นทางเดินเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า ผู้ส่ง สามารถเลือกที่จะส่งต่อให้ใครหรือนําเส้นทางที่สร้างสำเร็จรูปไว้แล้วมาส่งต่อได้
 • รองรับการสร้างเส้นทางเดินเอกสารตามมาตรฐานของหน่วยงาน และของส่วนบุคคลล่วงหน้าได้ ทั้งแบบลำดับขั้นที่ส่งต่อเนื่องได้หลายคนพร้อม ๆ กัน (Multiple- Step e-Workflow) และ/หรือการเวียน หรือ CC โดยสามารถผูกโยงเส้นทางกับเอกสารที่ใช้งานเป็นประจำเพื่อประหยัดเวลาในการเลือกผู้รับหรือเส้นทางทุกครั้งที่จะส่งเอกสาร
 • สามารถให้ผู้รับแต่ละลำดับขั้นสามารถดำเนินการ กับเอกสารได้อิสระจากกัน เช่น อนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือส่งเรื่องกลับเพื่อแก้ไขใหม่ หรือยกเลิกเอกสารนั้นได้หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง โดยทุกขั้นตอนการแก้ไขระบบต้องมีการบันทึกข้อมูลย้อนหลังเก็บไว้อ้างอิงในภายหลังได้
 • เส้นทางเดินเอกสาร/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้าง ผู้ใช้งานต้องสามารถปรับแก้ผู้รับ ผู้ตรวจสอบและ/หรือผู้ลงนามจากที่กำหนดไว้ในเส้นทางมาตรฐานสำหรับเอกสารแต่ละรายการที่สร้างขึ้นในแต่ละครั้งหรือแต่ละฉบับได้
 • ต้องมีระบบติดตามสถานะของการส่งเอกสารที่แสดงรายงานว่าผู้รับได้รับ เปิดอ่าน และสั่งการ/ให้ความเห็นเวลาเท่าใด โดยหากผู้รับดำเนินการลงนาม สั่งการหรือให้ความเห็นแล้ว ผู้ส่งต้องสามารถเห็นการดำเนินการได้จากต้นฉบับที่ส่งไปในทันที และผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้ติดตามการส่ง-รับเอกสาร สามารถทราบสถานะของการส่ง-รับเอกสารฉบับนั้น ๆ ในภาพรวมแบบ Tree Diagram ได้ทุกจุดของผู้รับว่าอยู่ในสถานะใด
 • สามารถตั้งค่าการดึงกลับ ตีกลับ หรือยกเลิกหนังสือ/เอกสารได้ และเมื่อดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้วไม่สามารถดึงกลับ ตีกลับ หรือยกเลิกเอกสารได้ รวมทั้งสามารถกำหนดให้ผู้ดูแลระบบบางคนมีสิทธิ (พิเศษ) ในการดึงกลับ ตีกลับ หรือยกเลิกเอกสารในทุกกรณีได้ในกรณีที่มีการดึงกลับ หรือตีกลับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้สร้างเอกสาร โดยข้ามผู้ส่ง/ผู้รับบางคนที่อยู่ในเส้นทางเดินเอกสารไป ระบบจะต้องแจ้งการดึงกลับ/ตีกลับแจ้งให้บุคคลที่ ถูกดึงเอกสารกลับหรือตีกลับดังกล่าวทราบทุกคน รวมทั้งต้องจัดเก็บเหตุผลและประวัติการดึงกลับและตีกลับดังกล่าวไว้อ้างอิงด้วย

งานบริการอื่นๆ ของเรา