0
SYNERRY
Hero

Full Services

Digital Solutions

for Government

บริการงานด้านการตลาดแบบครบวงจร ตั้งแต่ รับโจทย์ วาง Concept สร้าง Content วางกลยุทธ์ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
วาง KPI และแผนประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ แบบ 360 องศา ตามโจทย์ หรือ KPI

Website
for Government

บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ภาครัฐ ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และ ITA พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย
และโครงสร้างเครื่องมือที่ทันสมัย ใช้งานง่าย

Hero
Hero
Hero
Hero
Hero
Hero

E-Office / ERP for Government

ออกแบบและพัฒนาระบบ E-Office Automation สำหรับระบบงานภาครัฐ ด้วยแนวคิดการออกแบบและวางระบบแบบ Microservices และรองรับการทำงาน
ร่วมกับระบบอื่น ๆ ได้อย่างง่ายผ่าน API และทำงานบนโครงสร้างของระบบเครือข่ายแบบ DevSecOps

Hero
Hero
Hero

Mini Site for Government

สร้างเว็บไซต์ย่อย ๆ ได้อย่างไม่จำกัด เหมาะสำหรับหน่วยงานหลัก ที่มีหน่วยงานย่อย ๆ ภายใต้การกำกับดูแล
ต้องการให้เว็บของเว็บไซต์หลัก เว็บไซต์ย่อยมีรูปแบบไปในแนวทาง Design เดียวกัน

Hero
Hero
Hero
Hero

Virtual World Services

3D Virtual Tour /
Metaverse

ออกแบบและพัฒนาระบบ Virtual แบบ 360 องศา พร้อมระบบ Walk Throught รวมถึงการเชื่อมต่อวีดีโอ เพื่อนำเสนอสถานที่สินค้า หรือบริการต่าง ๆ ในรูปแบบของภาพนิ่งแบบ 360 องศา ออกแบบและพัฒนาระบบ Virtual แบบ 360 องศา พร้อมระบบ Walk Throught รวมถึงการเชื่อมต่อวีดีโอ เพื่อนำเสนอสถานที่ สินค้า หรือบริการต่าง ๆ ในรูปแบบของภาพนิ่งแบบ 360 องศา

Read More
Virtual Tour

ออกแบบและพัฒนาระบบ Virtual แบบ 360 องศา พร้อมระบบ Walk Throught รวมถึงการเชื่อมต่อวีดีโอ เพื่อนำเสนอสถานที่สินค้า หรือบริการต่าง ๆ ในรูปแบบของภาพนิ่งแบบ 360 องศา ออกแบบและพัฒนาระบบ Virtual แบบ 360 องศา พร้อมระบบ Walk Throught รวมถึงการเชื่อมต่อวีดีโอ เพื่อนำเสนอสถานที่ สินค้า หรือบริการต่าง ๆ ในรูปแบบของภาพนิ่งแบบ 360 องศา

Read More
Live & Virtual
Exhibition

ออกแบบและพัฒนาระบบ Virtual แบบ 360 องศา พร้อมระบบ Walk Throught รวมถึงการเชื่อมต่อวีดีโอ เพื่อนำเสนอสถานที่สินค้า หรือบริการต่าง ๆ ในรูปแบบของภาพนิ่งแบบ 360 องศา ออกแบบและพัฒนาระบบ Virtual แบบ 360 องศา พร้อมระบบ Walk Throught รวมถึงการเชื่อมต่อวีดีโอ เพื่อนำเสนอสถานที่ สินค้า หรือบริการต่าง ๆ ในรูปแบบของภาพนิ่งแบบ 360 องศา

Read More
Hero
Hero
Hero

Enterprise DevSecOps Solutions

บริการออกแบบ ติดตั้งระบบ เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการ ติดตั้งและบริหารจัดการงานด้าน DevSecOps
เพื่อสร้างระบบเครือข่ายที่มีความเสถียรและสามารถ Auto Scale ได้ง่าย

Tech & Tools ที่เราเลือกใช้

Hero

Our Clients

ประสบการณ์มากกว่า 24 ปี ผลงานกับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่กว่า 300 ราย มากกว่า 500 โครงการ

MORE THAN

300

CLIENTS

MORE THAN

500

PROJECTS

MORE THAN

25

YEARS

Client

กระทรวงศึกษาธิการ

Client

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Client

สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง

Client

กรมธนารักษ์ TRD

Client

กระทรวงอุตสาหกรรม

Client

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

Client

กรมการขนส่งทางบก

Client

กรมท่าอากาศยาน

Client

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Client

การไฟฟ้านครหลวง

Client

กรมอนามัย

Client

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Client

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

Client

กระทรวงวัฒนธรรม

Client

กระทรวงพลังงาน

Client

APEC 2022

Client

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Client

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

Client

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Client

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

Client

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Client

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

Client

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

Client

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย